Presentation Approval Committee

1.      Sujata Goel (Chairperson)
2.      Sarvdaman Patel
3.      Raghava A
4.      Kapil Shah
5.      Ramaswamy Selvam
6.      Debal Deb
7.      B. N Nandish
8.      Yogita Mehra
9.      Sabarmatee Tiki
10.  Shamika Mone
11.  Sultan Ismail
12.  S. R. Sundararaman
13.  Dr. N. Deva Kumar
14.  Arun Kumar Sharma